Hiện em đang thừa ít đồ linh tinh muốn thanh lý cho gọn nhà. AE muốn món nào tự trả giá. Liên hệ 01689289683
https://drive.google.com/open?id=0Bx...VpaNXVUaTIwNm8
https://drive.google.com/open?id=0Bx...XlkU2VIZEhXbzA

https://drive.google.com/open?id=0Bx...VVJUE5TM3NlNjA
https://drive.google.com/open?id=0Bx...Vl0YlltSDUxVkU

https://drive.google.com/open?id=0Bx...UFMbXNRSUpraUk

https://drive.google.com/open?id=0Bx...0VwMEx3WjVHbUE

https://drive.google.com/open?id=0Bx...HlxNm1UWFBmdHc
https://drive.google.com/open?id=0Bx...lIzUTg2cGEwM00

https://drive.google.com/open?id=0Bx...ngtMUpsQ3JmTEk

https://drive.google.com/open?id=0Bx...zE4SlFGc1E5V1k

https://drive.google.com/open?id=0Bx...VBKdHpuSzdLc00