Mọi ng biết thái nguuyeen mình đâu bán loại chìa này k.