Làm dự án thừa 12 dây mỗi loại a e nào có nhu cầu mình để lại!
dây VGA 5m : 60k/1 dây HDMI 5m 60k/1
ae nào hốt tất 24 dây giá 1m
L/H: 01639220247